0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatchuyennghiep.com.vn

Cách chuyển từ however sang although: Đơn giản, dễ hiểu nhất

Cách chuyển từ however sang although là nội dung cơ bản trong chương trình học tiếng Anh và thường gặp ở phần chuyển đổi câu sao cho nghĩa không thay đổi. Chúng ta cũng sử dụng hai từ however và although trong văn phong giao tiếp để tránh lặp từ trong câu hay để cho câu nói thêm phong phú hơn. Trong bài viết này chúng tôi chia sẻ đến quý bạn đọc đầy đủ thông tin, chi tiết và ví dụ minh hoạ của từ however và although. Qua đó chúng tôi mách bạn cách chuyển đổi câu giữa hai từ này. Hi vọng bạn sẽ đọc kĩ và sử dụng một cách chính xác.

Cách sử dụng although, despite, in spite of, however,…

Cụm từ và mệnh đề chỉ sự tương phản: in spite of/ despite và although

a. Cụm từ chỉ sự tương phản: in spite of/ despite (mặc dù/bất chấp).
-Chúng ta sử dụng cụm từ in spite of hoặc despite trước một danh từ hoặc một cụm danh từ.
in spite of /despite + noun/ noun phrase/ gerund phrase, clause (mệnh đề)
Ví dụ:

however-although

Despite/ in spite of being so young, he performs excellently.
(Mặc dù còn rất trẻ nhưng cậu ấy biểu diễn xuất sắc.)

Despite/ in spite of his young age, he performs excellently.
(Mặc dù nhỏ tuổi nhưng cậu ấy biểu diễn xuất sắc.)
b. Mệnh đề chỉ sự tương phản: though/ although/ even though

Chúng ta sử dụng although/ though (mặc dù) trước một mệnh đề mang ý nghĩa tương phản, đối lập. Ngoài
although ta có thể dùng though hoặc even though để thay thế
Although + S + V, clause (mệnh đề)
Ví dụ:
Although the weather was bad, we had a wonderful holiday.
(Mặc dù thời tiết xấu, chúng tôi vẫn có kỳ nghỉ tuyệt vời.)
Even though I don’t like her, I try my best to help her.
( Mặc dù tôi không thích cô ấy, tôi cố gắng hết sức giúp đỡ cô ấy.)

Từ chỉ sự tương phản: however/ nevertheless (tuy nhiên)

However/ Nevertheless, S + V
However/ Nevertheless đứng ở giữa mệnh đề được ngăn cách với 2 mệnh đề bởi dấu “,” và “;” hoặc giữa dấu “.”
và “,”
Ví dụ:

although-however

She is young. However, she is very talented.
(Cô ấy còn trẻ. Tuy vậy cô ấy rất tài năng.)

It rained very hard; nevertheless, I went to school on time
(Trời mưa to. Dù vậy tôi vẫn tới trường đúng giờ.)
– Ngoài ra, để nhấn mạnh ý tương phản, đối nghịch ta có thể sử dụng như một trạng từ bổ nghĩa cho một tính
từ hoặc một trạng từ khác
However + adj +S +be, clause (mệnh đề)
However + adv + S + V, clause (mệnh đề)
Ví dụ:
However cold the weather is, I will go out now,
Dù thời tiết có lạnh thế nào đi nữa, tôi vẫn đi ra ngoài.
However quickly he ran, he didn’t go to school on time.
Dù có chạy nhanh thế nào thì anh ấy vẫn không đến trường đúng giờ.

 

Cách chuyển từ although/though sang despite/inspite of

– Nguyên tắc chung cần nhớ là:            Although/ Though + mệnh đề
Despite / In spite of + cụm từ 

– Các cách biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ như sau:

Nếu chủ ngữ của 2 mệnh đề giống nhau:

– Bỏ chủ ngữ, động từ thêm -ing.
– Ví dụ:

Although Tom got up late, he got to school on time.  => Despite/ In spite of getting up late, Tom got to school on time.

Nếu chủ ngữ là danh từ + be + tính từ:

– Đem tính từ đặt trước danh từ, bỏ be.
– Ví dụ:

chuyen-doi-however-sang-although

Although the rain is heavy, we still make a decision to go camping. => Despite/ In spite of the heavy rain, we still make a decision to go camping.

Nếu chủ ngữ là đại từ + be + tính từ:

– Đổi mệnh đề Although/ Though thành cụm danh từ.
– Ví dụ:

Although he was sick, he still went to school on time.  => Despite/ In spite of his sickness, he still went to school on time.

Nếu chủ từ là đại từ + động từ + trạng từ:

– Đổi mệnh đề Although/ Though thành cụm danh từ.
– Ví dụ:

Although he behaved impolitely, I stay calm and teach the rest of the lesson.

=> Despite/ In spite of his impolite behavior, I stay calm and teach the rest of the lesson.

Nếu câu có dạng: there be + danh từ:

– Thì bỏ there be.

– Ví dụ:

Although there was an accident, ……………. => Despite / in spite of an accident, ………………..

Nếu câu có dạng : It (be) + tính từ về thời tiết:

– Đổi tính từ thành danh từ thêm the phía trước.

– Ví dụ:

Although it was rainy, we still make a decision to get there.  => Despite / in spite of the rain, we still make a decision to get there.
– Các tính từ và danh từ thường gặp trong mẫu này là:

  • Foggy    => fog  (sương mù)
  • Snowy   => snow (tuyết)
  • Rainy    => rain (mưa)
  • Stormy => storm (bão)

Nếu câu có dạng: Danh từ + (be) + Vp2   ( câu bị động)

– Đổi Vp2 thành danh từ, thêm “the” phía trước và “of” phía sau, danh từ câu trên đem xuống để sau “of”.

– Ví dụ:

Although television was invented, …..   => Despite/ In spite of the invention of television, ……….

Phương pháp cuối cùng cũng là phương pháp dễ nhất: thêm “the fact that” trước mệnh đề.

– Phương pháp này áp dụng được cho mọi câu mà không cần phân tích xem nó thuộc mẫu nào, tuy nhiên phương pháp này không được khuyến khích sử dụng vì suy cho cùng những biến đổi trên đây là rèn luyện cho các em cách sử dụng các cấu trúc câu, do đó nếu câu nào cũng thêm “the fact that” rồi viết lại hết thì các em sẽ không nâng cao được trình độ. Phương pháp này chỉ áp dụng khi gặp câu quá phức tạp mà không có cách nào biến đổi. Một trường hợp khác mà các em có thể sử dụng nữa là: trong lúc đi thi gặp câu khó mà mình quên cách biển đổi.

– Ví dụ:

Although he behaved impolitely, ….   => Despite / In spite of the fact that he behaved impolitely, …..

Cách chuyển từ however sang although

Dịch nghĩa:

However: Tuy nhiên

Although: Mặc dù

Chúng ta có ví dụ cho việc chuyển đổi từ however sang although

 

chuyen-doi-however

Trời đang mưa, tuy nhiên, họ vẫn đi mua sắm
=> Mặc dù trời đang mưa nhưng họ vẫn đi mua sắm

Tiếng Anh: It is rainy, however, they are going shopping

=> Although It’s rainy, they are going shopping

Cấu trúc Cách chuyển từ however sang although:

Mệnh đề 1, however, Mệnh đề 2 => Although Mệnh đề 1, mệnh đề 2

Chúng tôi vừa chia sẻ đến quý bạn đọc Cách chuyển từ however sang although và định nghĩa, ví dụ chi tiết về các từ nối. Đây là một trong những nội dung cơ bản mà bất kì người học tiếng Anh nào cũng phải nắm thật chắc, vì vậy chúng tôi hi vọng bài viết này sẽ giúp ích nhiều cho bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hay muốn dịch thuật tài liệu tiếng Anh sang nhiều ngôn ngữ khác, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được hỗ trợ kịp thời.

Luyện tập

Exercise 1: Choose the best answer to complete these sentences.
1. _______ he likes chocolate, he tries not to eat it.
A. as B .though C. since D. despite

4. ________________ her lack of hard work, she was promoted.
A. Because B. Even though C. In spite of D. Despite of
5. She left him _______________ she still loved him.
A. even if B. even though C. in spite of D. despite
6. Last night we came to the show late _______the traffic was terrible.
A. although B. despite C. and D. because
7. _______there is a lot of noise in the city, I prefer living there.
A. despite B. in spite of C. because of D. though
8. _______ the weather, we went sailing.
A. despite B. in spite of C. although D. A and B
9. _______Hudson led early, he lost the race.
A. though B. although C. even though D. all are correct
10. In spite of not speaking French, Mike decided to settle in Paris.
A. Even though Mike didn’t speak French, but he decided to settle in Paris.
B. Mike decided to settle in Paris despite he didn’t speak French.
C. Mike decided to settle in Paris though the fact that not speaking French.
D. Although Mike didn’t speak French; he decided to settle in Paris.
11. Mr. Ba was late for the meeting though he took a taxi.
A. Even though taking a taxi, Mr. Ba was late for the meeting.
B. In spite of taking a taxi, but Mr. Ba was late for the meeting.
C. Mr. Ba was late for the meeting despite the fact he took a taxi.
D. Mr. Ba was late for the meeting although having taken a taxi.
12. We came to the meeting on time though the traffic was heavy.
A. Despite the traffic was heavy; we came to the meeting on time.
B. In spite of the heavy traffic, we came to the meeting on time.
C. Even though the heavy traffic, we came to the meeting on time.
D. Although the traffic was heavy, but we came to the meeting on time.
13. Although he took a taxi, Bill still arrived late for the concert.
A. Bill arrived late for the concert whether he took a taxi or not.
B. Bill arrived late for the concert because of the taxi.
C. In spite of taking a taxi, Bill arrived late for the concert.
D. Bill took a taxi to the concert, but he couldn’t catch it.
14. Although she is rich, she can’t afford to buy the car.
A. She doesn’t have enough money to buy the car she likes.
B. Rich as she is, she can’t afford to buy the car

B. In spite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.
C. Sue wouldn’t feel tired despite staying up late talking to Jill.
D. Sue stayed up late talking to Jill. As a result, she was tired.
16. Even though Trung had a bad cold, he went to the concert.
A. In spite of his bad cold, Trung went to the concert.
B. Trung had a bad cold because he went to the concert.
C. Trung went to the concert despite of having a bad cold.
D. Trung had a bad cold. However, he went to the concert.
17. _____it was raining heavily he went out without a raincoat.
A. In spite B. In spite of C. However D. Although
18. _____he wasn’t feeling very well; Mr. Graham went to visit his aunt as usual.
A. Although B. However C. Therefore D. Still
19. He was offered the job______ his qualifications were poor.
A. despite B. in spite of C. even though D. Whereas
19. ______ we were in town, we often met him.
A. For B. Although C. So D. When
20. She didn’t get the job ____ she had all the necessary qualifications.
A. because B. although C. so D. but
21. I could not eat ____ I was very hungry.
A. even though B. in spite C. despite D. in spite the fact that
22. In spite _____, the baseball game was not cancelled.
A. the rain B. of the rain C. it was raining D. there was a rain
23. ______ he had enough money, he refused to buy a new car.
A. In spite B. In spite of C. Despite D. Although
24. ______, he walked to the station.
A. Despite being tired B. Although to be tired C. In spite being tired D. Despite tired
25. The children slept well, despite _____.
A. it was noise B. the noise C. of the noise D. noisy
26. She left him __________ she still loved him.
A. even if B. even though C. in spite of D. despite
27. _______ her lack of hard work, she was promoted.
A. In spite B. Even though C. in spite of D. despite of
28. _______ they are brothers, they do not look like.
A. Although B. Even C. Despite D. In spite of

Exercise 2: Combine these sentences using though, although, even though

Lion dancing is very popular in vietnam. My friend Anna doesn’t enjoy it.

______________________________________________________________

2. Bob always walks to school. He is living in the city.

______________________________________________________________
3. My house is near the beach. I rarely go swimming.
______________________________________________________________
4. My brother is working in Ha Noi. He comes home on every public holiday.
______________________________________________________________
5. Paul is an Australian, he enjoys Vietnamese New year.
______________________________________________________________
6 Most children go to see the firework show, Linh and Mai stay home watching TV.
______________________________________________________________
7. Nick used to smoke. He seems to be in good health.
______________________________________________________________
8. I couldn’t sleep. I was tired.
______________________________________________________________
9. Henry’s friend is a millionaire. He hates spending money.
______________________________________________________________
10. We couldn’t get tickets. We queued for an hour.
______________________________________________________________

Liên hệ với chuyên gia khi cần hỗ trợ

Quý khách hàng cũng có thể liên hệ với các chuyên gia dịch thuật tiếng Anh của chúng tôi khi cần hỗ trợ theo các thông tin sau

Bước 1: Gọi điện đến Hotline: 0963.918.438 Ms Quỳnh  – 0947.688.883 Ms Tâm để nghe tư vấn về dịch vụ

Bước 2: Gửi bản scan tài liệu (hoặc hình chụp chất lượng: không bị cong vênh giữa phần trên và phần dưới của tài liệu) theo các định dạng PDF, Word, JPG vào email info@dichthuatchuyennghiep.com.vn hoặc qua Zalo của một trong hai số Hotline ở trên.

Bước 3: Nhận báo giá dịch vụ từ bộ phận Sale của chúng tôi (người trAả lời email sẽ nêu rõ tên và sdt của mình) qua email hoặc điện thoại hoặc Zalo: Bao gồm phí dịch, thời gian hoàn thành dự kiến, phương thức thanh toán, phương thức giao nhận hồ sơ

Bước 4: Thanh toán phí tạm ứng dịch vụ 30% – 50% giá trị đơn hàng

Bước 5: Nhận hồ sơ dịch và thanh toán phần phí dịch vụ hiện tại. Hiện nay chúng tôi đang chấp nhận thanh toán theo hình thức tiền mặt (tại CN văn phòng gần nhất), chuyển khoản, hoặc thanh toán khi nhận hồ sơ.

Quý khách hàng có dự án cần dịch thuật bất kỳ thời gian hay địa điểm nào, hãy liên hệ với Dịch thuật chuyên nghiệp – Midtrans để được phục vụ một cách tốt nhất

Dịch thuật chuyên nghiệp –  MIDtrans

Văn Phòng dịch thuật Hà Nội: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Văn Phòng dịch thuật TP HCM: 212 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Văn Phòng dịch thuật Quảng Bình: 02 Hoàng Diệu, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
Văn phòng dịch thuật Huế: 44 Trần Cao Vân, Phú Hội, TP Huế, Thừa Thiên Huế
Văn Phòng dịch thuật Đà Nẵng: 54/27 Đinh Tiên Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng
Văn Phòng dịch thuật Quảng Ngãi: 449 Quang Trung, TP Quảng Ngãi
Văn phòng dịch thuật Đồng Nai: 261/1 tổ 5 KP 11, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Văn Phòng dịch thuật Bình Dương: 123 Lê Trọng Tấn, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Và nhiều đối tác liên kết ở các tỉnh thành khác
Hotline: 0947.688.883 –  0963.918.438
Email: info@dichthuatchuyennghiep.com.vn


#Cách sử dụng although, despite, in spite of, however, nevertheless; #Cách Chuyên từ Although sang in spite of; #Although, despite, in spite of however nevertheless exercises; #Chuyển đổi từ Despite/ In spite of sang Although; #Cách chuyển từ Although sang Despite; #Although however despite, in spite of; #cách dụng however, nevertheless lớp 7; #Cách chuyển từ but sang Although