0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatchuyennghiep.com.vn

Dự báo thời tiết bằng tiếng Anh chuẩn như biên tập viên truyền hình

Dự báo thời tiết bằng tiếng Anh là nội dung cơ bản trong học thuật ngôn ngữ nhưng làm thế nào để dự báo thời tiết chuẩn như biên tập viên truyền hình mà lại bằng tiếng Anh thì bạn đã biết cách chưa? Chúng tôi mách bạn những nội dung liên quan đến dự báo thời tiết bằng tiếng Anh chỉ trong vòng 5 phút. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn.

Thời tiết bằng tiếng Anh

Có rất nhiều từ vựng liên quan đến thời tiết, chúng tôi cung cấp cho bạn danh sách các từ vựng liên quan để bạn có thể lên “sườn bài” cho một bản tin dự báo thời tiết.

Từ vựng tiếng Anh về điều kiện thời tiết

du-bao-thoi-tiet-tieng-anh

Sunny /ˈsʌni/ Có nắng

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Climate/ˈklaɪmət/Khí hậu
Sunny/ˈsʌni/Có nắng
Partly sunny/’pa:tli/ /ˈsʌni/Có nắng vài nơi
Windy/ˈwɪndi/Có gió
Dry/draɪ/Khô
Wet/wet/Ướt
Mild/maild/Ôn hòa
Humid/ˈhjuːmɪd/Ẩm
Wind Chill/wind/  /tʃɪl/Gió rét
Stormy/ˈstɔːmi/Có bão
Sunshine/’sʌnʃain/Ánh nắng
Wind/wɪnd/Gió
Breeze/briːz/Gió nhẹ
Gale/geil/Gió giật
Drizzle/ˈdrɪzl/Mưa phùn
Torrential rain/tɔ.ˈrɛnt.ʃəl/ /rein/Mưa lớn, nặng hạt
Frost/frɒst/Băng giá
Clear/’klir/Trời quang, ít mây
Rainbow/ˈreɪnbəʊ/ Cầu vồng
Icy/ˈaɪsi/Đóng băng
Overcast/ˈoʊ.vɚ.kæst/U ám
Raindrop/ˈreɪndrɒp/Hạt mưa

Từ vựng tiếng Anh về nhiệt độ

thoi-tiet-bang-tieng-anh-chuan

Chilly /ˈtʃɪli/ Lạnh thấu xương

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Temperature/ˈtemprətʃə(r)/Nhiệt độ
Degree/dɪˈɡriː/Độ
Celsius/ˈselsiəs/Độ C
Fahrenheit/ˈfærənhaɪt/Độ F
Hot/hɒt/Nóng
Warm/wɔ:m/Ấm
Cold/kəʊld/Lạnh
Chilly/ˈtʃɪli/Lạnh thấu xương
Freezing/friːzɪŋ/lạnh cóng, băng giá

Từ vựng tiếng Anh về hiện tượng thời tiết

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Tornado/tɔːˈneɪdəʊ/Lốc xoáy
Storm/stɔːm/Bão
Typhoon/tɑɪ.ˈfuːn/Bão (dùng để gọi các cơn bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương)
Hurricane/ˈhʌrɪkən/Bão (dùng để gọi các cơn bão ở Đại Tây Dương / Bắc Thái Bình Dương)
Cyclone/ˈsaɪkləʊn/Bão (dùng để gọi các cơn bão ở Nam Bán Cầu)
Thunderstorm/ˈθʌndəstɔːm/Bão có sấm sét
Drought/draʊt/Hạn hán
Hail/heɪl/ Mưa đá
Sleet/sliːt/ Mưa tuyết
Flood/flʌd/

Từ vựng tiếng Anh về các kiểu thời tiết

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Weather forecast/ˈweðə/ /fɔːkɑːst/Dự báo thời tiết
Rain/reɪn/ Mưa
Snowy /snəʊi/ Trời có tuyết rơi
Cloudy/klaʊdi/Nhiều mây
Fog/fɒɡ/Sương mù
Foggy/ˈfɒɡi/Nhiều sương mù
Rainfall/ˈreɪnfɔːl/Lượng mưa
Heat wave/ˈhiːt/ /weɪv/Đợt nóng
Dull/dʌl/Nhiều mây
Humidity/hjuːˈmɪdəti/Độ ẩm
Thermometer/θəˈmɒmɪtə(r)/Nhiệt kế
Lightning/ˈlaɪtnɪŋ/Chớp
Thunder/ˈθʌndə(r)/Sấm
Ice/aɪs/Băng, đá
Shower/ˈʃaʊə(r)/mưa rào
Climate change/ˈklaɪmət/ /tʃeɪndʒ/Biến đổi khí hậu
Global warming/ˈɡləʊbl/ /ˈwɔːmɪŋ/Hiện tượng ấm nóng toàn cầu

Học tiếng Anh về thời tiết

Khi học tiếng Anh về thời tiết, trước hết chúng ta cần nắm những mẫu câu giao tiếp hỏi và trả lời những vấn đề liên quan đến thời tiết. Dưới đây là một số mẫu câu thông dụng, mời bạn đọc tham khảo.

ban-tin-thoi-tiet-tieng-anh

Is it raining outside?
Ở ngoài đang mưa phải không?

Cách đặt câu

Cách trả lời

How is the weather today?

Thời tiết hôm nay thế nào?

It is extremely hot. 

Thời tiết hôm nay rất nóng.

What is the temperature like?

Nhiệt độ là bao nhiêu?

It is around 37°C.

Khoảng 37 độ C.

What is the weather forecast?

Dự báo thời tiết hôm nay thế nào?

The weather is supposed to be sunny today. 

Hôm nay dự báo sẽ nắng.

Is it raining outside?

Ở ngoài đang mưa phải không?

Yes, it’s raining. 

Đúng vậy, trời đang mưa.

What is the weather like today?

Thời tiết hôm nay thế nào?

It’s foggy.

Trời có sương mù.

How is the climate in HCMC?

Khí hậu của thành phố Hồ Chí Minh thế nào?

It’s usually hot throughout the year. 

Khí hậu nóng quanh năm.

What is your favourite season of the year?

Bạn thích nhất mùa nào trong năm?

I love spring because it’s warm and bright. 

Tôi thích nhất mùa xuân bởi vì nó ấm áp và tươi sáng.

How is the climate in Laos?

Khí hậu của Lào thế nào?

It is usually hot in the summer and mild in the winter in Laos. 

Ở Lào thường nóng vào mùa hè và ôn hoà vào mùa đông.

How different is the climate between HCMC and Ha Noi?

Khí hậu Hồ Chí Minh và Hà Nội có gì khác nhau?

In Ha Noi, it has 4 seasons. But, there is a rainy season and dry season in HCMC. 

Ở Hà Nội có 4 mùa. Tuy nhiên, ở Hồ Chí Minh chỉ có 2 mùa là mùa mưa và mùa khô.

Do you know if it’s going to be stormy tomorrow?

Bạn có biết ngày mai trời mưa bão không?

I didn’t see the forecast, so I do not know. 

Tôi chưa xem dự báo thời tiết nên tôi không biết.

Bài viết miêu tả thời tiết bằng tiếng Anh

Many foreigners fall in love with the weather in Vietnam. Vietnam is a tropical country and the weather here is different in each region, which makes everytime be the perfect moment to travel. In the North of Vietnam, there are 4 seasons: spring, summer, autumn and winter. In spring, the weather is quite comfortable. It is warm and drizzly a little bit. At that time, trees and flowers start blossom. In the summer, the weather becomes hot and wet. There are sudden and short showers. My favorite season is autumn, when it becomes mild and cooler. The winter is the coldest season of the year and it is very dry. However, in the Central and the South, there are only two seasons: the rainy and the dry. The rainy season lasts from April to November. It’s hot and humid. By contrast, the dry season starts in December and ends in March, it’s very hot and dry without rain.

Nhiều người nước ngoài rất thích thời tiết ở Việt Nam. Việt Nam là một đất nước nhiệt đới và thời tiết ở đây ở mỗi vùng khác nhau, điều này làm cho mọi thời điểm đều là lúc lý tưởng để du lịch. Miền Bắc Việt Nam có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Vào mùa xuân, thời tiết khá thoải mái. Trời ấm và có mưa phùn một chút. Khi đó, cây cối và hoa lá bắt đầu nở rộ. Vào mùa hè, thời tiết trở nên nóng và ẩm ướt. Có những cơn mưa rào bất chợt và ngắn. Mùa yêu thích của tôi là mùa thu, khi trời trở nên dịu nhẹ và mát mẻ hơn. Mùa đông là mùa lạnh nhất trong năm và rất khô. Tuy nhiên, ở miền Trung và miền Nam chỉ có hai mùa: mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11. Trời nóng và ẩm ướt. Ngược lại, mùa khô bắt đầu vào tháng 12 và kết thúc vào tháng 3, thời tiết rất nóng và khô, không có mưa.

Bài dự báo thời tiết chuẩn như Biên tập viên truyền hình

Tiếng Anh 

Hello everyone, this is the weather forecast in the East Sea area on Sunday, 22nd of September. The morning and afternoon will have beautiful weather with very little clouds; the vision will be over 10km. East wind strength falls in between 3 and 4 level creating a quite water surface. The heat may raise after 12PM with the temperature goes up to nearly 38 degrees, so please pay attention to your liquid consuming. At 3 PM there will be local shower from 16 to 18 degrees latitude with light wind, but the shower will not last long. At about 6 PM in the evening, there will be a low pressure area from 10 to 13 degrees latitude which causes shower and windstorm along the coast of the South East Sea. All boats need to pay attention when getting into this region and turn on urgent signal whenever needed. Heavy rain may appear after midnight, we recommend that all boats should find shelter and wait for the next morning when the rain stops. Residents near the sea coast also need to have preparation as the sea level may raise higher than usual with strong waves.

Tiếng Việt 

Xin chào mọi người, đây là bản tin dự báo thời tiết ở khu vực Biển Đông vào Chủ nhật, ngày 22 tháng 9. Buổi sáng và buổi trưa sẽ có thời tiết đẹp với rất ít mây; tầm nhìn xa hơn 10km. Sức gió đông rơi vào khoảng từ cấp 3 đến cấp 4 khiến mặt nước biển khá tĩnh lặng. Nền nhiệt có thể tăng sau 12 giờ với nhiệt độ lên đến gần 38 độ, vì vậy hãy chú ý đến việc tiêu thụ nước của bạn. Lúc 3 giờ chiều sẽ có mưa rào cục bộ từ 16 đến 18 độ vĩ với gió nhẹ, nhưng mưa rào sẽ không kéo dài. Vào khoảng 6 giờ chiều sẽ có một khu vực áp thấp từ 10 đến 13 độ vĩ độ gây ra mưa và gió bão dọc theo bờ Biển Đông. Tất cả các tàu thuyền cần chú ý khi vào khu vực này và bật tín hiệu khẩn cấp bất cứ khi nào cần thiết. Mưa lớn có thể xuất hiện sau nửa đêm, chúng tôi khuyên tất cả các tàu thuyền nên tìm nơi trú ẩn và đợi cho đến sáng hôm sau khi hết mưa. Cư dân gần bờ biển cũng cần phải có sự chuẩn bị vì mực nước biển có thể tăng cao hơn bình thường đi kèm với sóng mạnh.

Tiếng Anh 

Welcome back to the weather forecast channel, we are now watching the updated weather information from the Southern Meteorological Station. Today, the entire Southern area is predicted to be sunny, and the atmosphere will be dry with low moisture. Humidity will be around 30 to 45 percent. In Ho Chi Minh City, the lowest temperature is 27 to 29 degrees Celsius, and the highest temperature is in the range from 31 to 33 degrees Celsius. Although the statistics seem to be ideal, the actual outdoor temperature may be at approximately 38 degrees Celsius. Due to the low cloud density, there will be intense sunlight all day. The ultraviolet light index in Ho Chi Minh City will be around level 7 or 8 at midday. The harmful risk to the skin and eyes from UV is very high, so everyone needs to pay attention when we intend to go out at noon. The recommended UV protection is to apply SPF 30+ sunscreen, wear long pants and shirts, put on sunglasses and hat. Light rain may appear in the evening, so the atmosphere will become cooler. The rain will not last long, so it is an ideal time to go out after 7pm when the temperature is lower.

Tiếng Việt 

Chào mừng các bạn quay lại với kênh dự báo thời tiết, bây giờ chúng ta đang xem những thông tin được cập nhật từ đài khí tượng miền Nam. Hôm nay, toàn miền Nam được dự báo là sẽ có nắng, và bầu không khí sẽ khô ráo với mức ẩm thấp. Độ ẩm sẽ vào khoảng 30 đến 45 phần trăm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất sẽ vào khoảng 27 đến 29 độ C, và nhiệt độ cao nhất sẽ từ 31 đến 33 độ C. Tuy số liệu có vẻ lý tưởng nhưng nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể sẽ vào khoảng 38 độ C. Do mật độ mây thấp nên cả ngày sẽ có nắng khá gắt. Chỉ số UV tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ ở mức 7 hoặc 8 vào lúc giữa trưa. Nguy cơ gây hại cho da và mắt từ tia cực tím rất cao, nên mọi người cần chú ý khi có ý định ra ngoài vào lúc trưa. Biện pháp bảo vệ khỏi tia cực tím được khuyến nghị là bôi kem chống nắng với SPF 30+, mặc quần và áo dài, đeo kính râm và đội mũ. Đến chiều tối có thể xuất hiện mưa rào nhẹ nên bầu không khí sẽ trở nên mát mẻ hơn. Cơn mưa sẽ không kéo dài lâu, cho nên việc ra ngoài vào khoảng sau 7 giờ tối sẽ được xem là lý tưởng khi nhiệt độ đã xuống thấp hơn.

Tiếng Anh 

Ladies and gentleman, today is February 3, 2018, and we are all following the weather forecast of the Northern Meteorological Station. From tomorrow, when the cold air begins to weaken, the temperature of the North will continue to increase slowly, but there is still a serious cold breath of air at night and early morning. There will even be thick fog and rain in most regions. The Northeast to Southeast blow’s strength will be at about level 2 or 3. Humidity will be in the range of 55 to 90 percent. The lowest temperature is at 12 to 15 degrees Celsius, and the highest temperature is at about 16 to 19 degrees Celsius. Tomorrow in Hanoi is expected to be a gloomy day with a lot of dark clouds, and there will be a little sunlight at the middle of the day. It will be a big chance of heavy rain in most of the streets in the evening, so people are encouraged to return home after work hours to avoid long – time traffic jams due to the bad weather. Children and older people should be kept warm enough to avoid illness caused by cold air. Right now we are coming to few minutes of advertisement before we return to the weather forecast in the South.

Tiếng Việt 

Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2018, và chúng ta đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của đài khí tượng thủy văn ở tại khu vực miền Bắc. Kể từ ngày mai, khi không khí lạnh bắt đầu suy yếu, nhiệt độ miền Bắc sẽ tiếp tục tăng chậm, tuy nhiên vẫn còn luồng không khí rét đậm về đêm và sáng sớm.Ở hầu hết các vùng thậm chí sẽ xuất hiện sương mù và có mưa. Sức gió Đông Bắc đến Đông Nam vào khoảng cấp 2 hoặc 3. Độ ẩm sẽ vào khoảng từ 55 đến 90 phần trăm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ C, và nhiệt độ cao nhất từ khoảng 16 đến 19 độ C. Cả ngày mai ở Hà Nội được dự báo là một ngày âm u với nhiều mây và sẽ chỉ có nắng nhẹ vào lúc giữa trưa. Có khả năng cao là trời sẽ mưa lớn trên hầu hết tuyến đường vào lúc chiều tối, vậy nên mọi người được khuyến khích trở về nhà sớm sau giờ làm để hạn chế tình trạng kẹt xe kéo dài do thời tiết xấu. Trẻ em và người lớn tuổi nên được giữ đủ ấm để tránh mắc phải những căn bệnh do không khí lạnh gây ra. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vài phút quảng cáo trước khi chúng ta quay lại với bản tin dự báo thời tiết của khu vực miền Nam.

Thật thú vị nếu như bạn có thể dự báo thời tiết bằng tiếng Anh chuẩn như một biên tập viên truyền hình. Bài viết này chúng tôi đã cung cấp một lượng lớn từ vựng, mẫu câu, mẫu bài viết liên quan đến chủ đề dự báo thời tiết nên chúng tôi hy vọng rằng có thể giúp nhiều cho quá trình trau dồi kiến thức ngoại ngữ của bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc muốn dịch thuật tài liệu tiếng Anh sang nhiều ngôn ngữ khác thì hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được hỗ trợ.

Liên hệ với chuyên gia khi cần hỗ trợ

Quý khách hàng cũng có thể liên hệ với các chuyên gia dịch thuật tiếng Anh của chúng tôi khi cần hỗ trợ theo các thông tin sau

Bước 1: Gọi điện đến Hotline: 0963.918.438 Ms Quỳnh  – 0947.688.883 Ms Tâm để nghe tư vấn về dịch vụ

Bước 2: Gửi bản scan tài liệu (hoặc hình chụp chất lượng: không bị cong vênh giữa phần trên và phần dưới của tài liệu) theo các định dạng PDF, Word, JPG vào email info@dichthuatchuyennghiep.com.vn hoặc qua Zalo của một trong hai số Hotline ở trên.

Bước 3: Nhận báo giá dịch vụ từ bộ phận Sale của chúng tôi (người trả lời email sẽ nêu rõ tên và sdt của mình) qua email hoặc điện thoại hoặc Zalo: Bao gồm phí dịch, thời gian hoàn thành dự kiến, phương thức thanh toán, phương thức giao nhận hồ sơ

Bước 4: Thanh toán phí tạm ứng dịch vụ 30% – 50% giá trị đơn hàng

Bước 5: Nhận hồ sơ dịch và thanh toán phần phí dịch vụ hiện tại. Hiện nay chúng tôi đang chấp nhận thanh toán theo hình thức tiền mặt (tại CN văn phòng gần nhất), chuyển khoản, hoặc thanh toán khi nhận hồ sơ.

Quý khách hàng có dự án cần dịch thuật bất kỳ thời gian hay địa điểm nào, hãy liên hệ với Công ty dịch thuật chuyên nghiệp – Midtrans để được phục vụ một cách tốt nhất

Dịch thuật chuyên nghiệp –  MIDtrans

Văn Phòng dịch thuật Hà Nội: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Văn Phòng dịch thuật TP HCM: 212 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Văn Phòng dịch thuật Quảng Bình: 02 Hoàng Diệu, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
Văn phòng dịch thuật Huế: 44 Trần Cao Vân, Phú Hội, TP Huế, Thừa Thiên Huế
Văn Phòng dịch thuật Đà Nẵng: 54/27 Đinh Tiên Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng
Văn Phòng dịch thuật Quảng Ngãi: 449 Quang Trung, TP Quảng Ngãi
Văn phòng dịch thuật Đồng Nai: 261/1 tổ 5 KP 11, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Văn Phòng dịch thuật Bình Dương: 123 Lê Trọng Tấn, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Và nhiều đối tác liên kết ở các tỉnh thành khác
Hotline: 0947.688.883 –  0963.918.438
Email: info@dichthuatchuyennghiep.com.vn


#Thời tiết bằng tiếng Anh; #Bài tập tiếng Anh về thời tiết; #Bài dự báo thời tiết; #Học tiếng Anh về thời tiết; #Miêu tả thời tiết hôm nay bằng tiếng Anh; #Viết bản tin dự báo thời tiết bằng tiếng Nhật; #Tính từ miêu tả thời tiết trong tiếng Anh; #Viết đoạn văn ngắn về thời tiết