Tiếng Anh chuyên ngành ô tô: chi tiết, dễ hiểu

Tiếng Anh chuyên ngành ô tô không phải ai cũng biết. Tất cả các loại từ vựng tiếng Anh chuyên ngành đều khó nắm bắt hơn các từ vựng giao tiếp, đơn giản là vì người bình thường ít sử dụng đến, do đó nếu chúng ta không phải trong ngành thì có thể học xong sẽ quên nhanh ngay. Trong bài viết này chúng tôi chia sẻ đến bạn đọc bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành sản xuất, chế tạo ô tô cực hay, hữu ích, mời quý bạn đọc cùng tham khảo.

Tiếng Anh chuyên ngành ô tô

Các loại xe ô tô tiếng Anh

tu-vung-nganh-o-to

 1. Car /kɑ:/: ô tô nói chúng
 2. Van /væn/: Xe tải nhỏ
 3. Cab /kæb/: taxi
 4. Tram /træm/: xe điện
 5. Minicab /’minikæb/: Taxi đặt qua tổng đài
 6. Caravan /’kærəvæn/: Xe nhà di động
 7. Universal /ju:ni’və:sl/: loại Xe 4 chỗ có ca-bin kéo dài và gắn liền với khoang hành lý
 8. Cabriolet /kæbriou’lei/: Xe 2 cửa mui trần
 9. Pick-up: Xe bán tải
 10. Sedan /si’dæn/: Xe hơi 4 chỗ ngồi, 4 cửa,  ca-pô và khoang hành lý thấp hơn ca-bin.
 11. Roadster /’roudstə/: dòng xe hai cửa, mui trần, có 2 chỗ ngồi.
 12. Concept Car /’kɔnsept kɑ:/: các mẫu xe trưng bày, chưa được đưa vào dây chuyền sản xuất, chưa chính thức bán ra thị trường
 13. Minivan /’mini væn/: dòng xe có ca-bin kéo dài và không có cốp sau, có thể có từ 6 – 8 chỗ ngồi.

Cấu tạo các bộ phận của ô tô bằng tiếng Anh

cac-bo-phan-cua-xe-oto

 1. Bumper /ˈbʌmpə/: bộ phận hãm xung
 2. Headlight /ˈhɛdlʌɪt/: đèn pha
 3. Turn signal /təːn ˈsɪɡn(ə)l/: (đèn) báo rẽ
 4. Parking light /ˈpɑːkɪŋ laɪt/: đèn phanh
 5. Fender /ˈfɛndə/: cái chắn bùn
 6. Tire /tʌɪə/: lốp xe
 7. Hubcap /ˈhʌbkap/: ốp vành
 8. Hood /hʊd/: mui xe
 9. Windshield /ˈwɪn(d)ʃiːld/: kính chắn gió
 10. Wiper /ˈwʌɪpə/: thanh gạt nước
 11. Side mirror /sʌɪd ˈmɪrə/: Gương chiếu hậu
 12. Roof rack /ruːf rak/: Giá nóc
 13. Sunroof /ˈsʌnruːf/: Cửa sổ nóc
 14. Antenna /anˈtɛnə/: ăng ten
 15. Rear window /rɪə ˈwɪndəʊ/: cửa sổ sau
 16. Rear defroster /rɪə diːˈfrɒstə /: nút sấy kinh sau
 17. Trunk /trʌŋk/: cốp xe
 18. Tail light /teɪl lʌɪt/: đèn hậu
 19. Brake light /breɪk lʌɪt/: đèn phanh
 20. Backup light /ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xe
 21. License plate /ˈlʌɪs(ə)ns pleɪt/: biển số xe
 22. Exhaust pipe /ɪɡˈzɔːst pʌɪp/: ống xả
 23. Muffler /ˈmʌflə/: bộ tiêu âm
 24. Transmission /transˈmɪʃ(ə)n/: hộp số
 25. Gas tank /ɡas taŋk/: bình xăng
 26. jack /dʒæk/: cái kích
 27. Spare tire /spɛː tʌɪə/: lốp xe dự phòng
 28. Lug wrench /lʌɡ rɛn(t)ʃ/: dụng cụ tháo lốp xe
 29. Flare /flɛː/: đèn báo khói
 30. Jumper cables /ˈdʒʌmpə ˈkeɪb(ə)lz/: dây mồi khởi động
 31. Spark plugs /spɑːk plʌɡz/: bugi đánh lửa
 32. Air filter /ɛːˈfɪltə/: màng lọc khí
 33. Engine /ˈɛndʒɪn/: động cơ
 34. Fuel injection system /fjuː(ə)l ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n ˈsɪstəm/: hệ thống phun xăng
 35. Radiator /ˈreɪdɪeɪtə/: bộ tản nhiệt
 36. Radiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz /: ống nước tản nhiệt
 37. Fan belt /fan bɛlt/: dây đeo kéo quạt
 38. Alternator /ˈɔːltəneɪtə/: máy phát điện
 39. Dipstick /ˈdɪpstɪk/: que thăm nhớt
 40. Battery /ˈbat(ə)ri/: ắc quy
 41. Air pump /ɛː pʌmp/: ống bơm hơi
 42. Gas pump /ɡas pʌmp/: bơm xăng
 43. Nozzle /ˈnɒz(ə)l/: vòi bơm xăng
 44. Gas cap /ɡas kap/: nắp bình xăng
 45. Gas /ɡas/: xăng
 46. Oil /ɔɪl/: dầu
 47. Coolant /ˈkuːl(ə)nt/: châm nước giải nhiệt
 48. Air /ɛː/: khí
 49. Air bag /ɛːbaɡ/: túi khí
 50. Visor /ˈvʌɪzə/: tấm che nắng
 51. Rearview mirror ˈmɪrə/: kính chiếu sau
 52. Dashboard /ˈdaʃbɔːd/: bảng đồng hồ
 53. Temperature Gauge /ˈtɛmp(ə)rətʃə ɡeɪdʒ/: Đồng hồ nhiệt độ
 54. Gas gauge /ɡas ɡeɪdʒ/: nhiên liệu kế
 55. Speedometer /spiːˈdɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độ
 56. Odometer /əʊˈdɒmɪtə/: đồng hồ đo quãng đường xe đã đi
 57. Warning lights /ˈwɔːnɪŋ lʌɪtz/: đèn cảnh báo
 58. Steering column /stɪəʳɪŋˈkɒləm/: trụ lái
 59. Steering Wheel /stɪəʳɪŋ wiːl/: tay lái
 60. Tape deck /teɪp dɛk/: máy phát cát-sét
 61. Cruise control /kruːz kənˈtrəʊl/: hệ thống điều khiển hành trình
 62. Horn /hɔːn/: còi
 63. Ignition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: bộ phận khởi động
 64. Vent /vent/: lỗ thông hơi
 65. Navigation System /navɪˈɡeɪʃ(ə)n ˈsɪstəm/: hệ thống điều hướng
 66. Radio /ˈreɪdiəʊ/: đài
 67. CD player /ˌsiːˈdiː ˈpleɪə/: máy phát nhạc
 68. Heater /ˈhiːtə/: máy sưởi
 69. Air conditioning /ɛː kənˈdɪʃ(ə)nə/: điều hòa
 70. Defroster /diːˈfrɒstə/: hệ thống làm tan băng
 71. Power outlet /ˈpaʊə ˈaʊtlɛt/: ổ cắm điện
 72. Glove compartment /glʌv kəmˈpɑːtmənt/: ngăn chứa đồ nhỏ
 73. Emergency Brake /ɪˈmɜːdʒəntsi breɪk/: phanh tay, phanh khẩn cấp
 74. Brake: /breɪk/ phanh
 75. Accelerator /əkˈsɛləreɪtə/ – chân ga
 76. Automatic transmission / ɔːtəˈmatɪk transˈmɪʃ(ə)n/: hệ thống sang số tự động
 77. Gearshift /ˈgɪəʃɪft/: cần sang số
 78. Manual transmission /ˈmanjʊ(ə)l transˈmɪʃ(ə)n/: hệ thống sang số sàn
 79. Stick shift /gɪəʳ ʃɪft/: cần số
 80. Clutch /klʌtʃ/: côn
 81. Door lock /dɔːʳ lɒk/: khóa cửa
 82. Door handle /dɔːʳ ˈhændļ/: tay cầm mở cửa
 83. Shoulder harness /ˈʃəʊldə ˈhɑːnəs/: dây an toàn sau lưng
 84. Armrest /ˈɑːmrest/: cái tựa tay
 85. Headrest /ˈhed.rest/: chỗ tựa đầu
 86. Seat /siːt/: chỗ ngồi, ghế ngồi
 87. Seat belt /siːt bɛlt/: dây an toàn
 88. Grill /ɡrɪl/: ga lăng tản nhiệt
 89. Shield /ʃiːld/: khiên xe
 90. Front fender /frʌnt ˈfɛndə/: chắn bùn trước
 91. Wheel /wiːl/: bánh xe
 92. Door post /dɔː pəʊst/: trụ cửa
 93. Outside mirror /aʊtˈsʌɪd ˈmɪrə/: gương chiếu hậu
 94. Roof post /ruːf pəʊst/: trụ mui
 95. Quarter window /ˈk(w)ɔːtə ˈwɪndəʊ/: cửa sổ một phần tư
 96. Back fender /bak ˈfɛndə/: chắn bùn sau
 97. Window frame /ˈwɪndəʊ freɪm/: khung cửa sổ
 98. Windshield washer /ˈwɪndskriːn ˈwɒʃə /: cần gạt nước
 99. Distributor /dɪˈstrɪbjʊtə/: bộ chia điện
 100. Dish brake /dɪʃ breɪk/: đĩa phanh
 101. Indicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệu
 102. Tachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độ làm việc của động cơ
 103. Handbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh tay
 104. Indicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệu
 105. Tachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độ làm việc của động cơ
 106. Handbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh tay
 107. Spare wheel /wiːl/: Lốp dự phòng
 108. Body side moulding /ˈbɒdi sʌɪd ˈməʊldɪŋ/: đường gờ bên hông xe
 109. Line shaft /lʌɪn ʃɑːft/: trục chuyền động chính
 110. Parking sensor /pɑːk ɪŋ ˈsɛnsə/: cảm biến trước sau
 111. Power steering /ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ/: tay lái trợ lực
 112. Exhaust system /ɪɡˈzɔːst ˈsɪstəm/: hệ thống pô xe hơi
 113. Rear axle /rɪə ˈaks(ə)l/: cầu sau
 114. Shock absorber /ʃɒk əbˈsɔːbə/: bộ giảm xóc
 115. Crankcase /ˈkraŋkkeɪs/: các-te động cơ
 116. Oil pan / ɔɪl pan/: các-te dầu
 117. Master cylinder / ˈmɑːstə ˈsɪlɪndə/: xy lanh chính
 118. Luggage rack /ˈlʌɡɪdʒ rak/: khung để hành lý
 119. Brake light / breɪk lʌɪt/: đèn phanh
 120. Backup light / ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xe
 121. Carburetor /kɑːbjʊˈrɛtə/: bộ chế hòa khí
 122. Radiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz/: ống nước giải nhiệt
 123. Tail gate /teɪl ɡeɪt/: cốp xe
 124. Ignition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: sự đánh lửa
 125. Tire iron /tʌɪə ˈʌɪən/: cần nạy vỏ xe
 126. Wheel nuts /wiːl nʌtz/: đai ốc bánh xe
 127. Suspension /səˈspɛnʃ(ə)n/: hệ thống treo
 128. Screen wash reservoir ˈrɛzəvwɑː
 129. Bodywork /ˈbɒdɪwəːk/: khung xe
 130. Cylinder head /ˈsɪlɪndə hɛd /: nắp máy
 131. Coolant reservoir / ˈkuːl(ə)nt ˈrɛzəvwɑː/: bình chứa chất tải lạnh
 132. Brake fluid reservoir /breɪk ˈfluːɪd ˈrɛzəvwɑː/: bình dầu phanh xe
 133. Tire pressure /tʌɪə ˈprɛʃə/: áp suất lốp
 134. Fuse box /fjuːz bɒks/: hộp cầu chì
 135. Cam belt /kam bɛlt/: dây kéo
 136. Turbocharger /ˈtəːbəʊtʃɑːdʒə/: bộ tăng áp động cơ
 137. Chassis /ˈʃasi/: sắc xi
 138. Parking brake /pɑːk ɪŋ breɪk/: phanh đỗ xe

Các chữ viết tắt tiếng Anh chuyên ngành ô tô

tu-vung-tieng-anh-ve-o-to

 1. Anti-lock Brake System (ABS):  Hệ thống chống bó cứng phanh tự động
 2. 4 Wheel drive (4 WD, 4×4): Dẫn động bốn bánh chủ động
 3. AFL: Đèn pha mở dải chiếu sáng theo góc lái
 4. Brake Assist (ABS): Hệ thống hỗ trợ phanh gấp
 5. Adaptive Restrain Technology System (ARTS): Hệ thống kích hoạt túi khí khi xảy ra va chạm theo những thông số điện tử cài đặt trước 
 6. Continuously Variable Transmission (CVT): Hộp số truyền động bằng đai thang tự động biến tốc vô cấp
 7. Computer Active Technology Suspension (CATS): Hệ thống treo điện tử tự động điều chỉnh độ cứng theo điều kiện vận hành
 8. I4, I6: Dạng động cơ gồm 4 hoặc 6 xi-lanh, xếp thẳng hàng
 9. Air Conditioning (A/C): Hệ thống điều hòa không khí
 10. All Wheel Steering (AWS): Hệ thống lái cho cả bốn bánh
 11. Brake Horse Power (BHP): Đơn vị đo công suất thực của động cơ
 12. Central Locking (C/L): Hệ thống khóa trung tâm
 13. Cruise Control (C/C): Hệ thống đặt tốc độ cố định trên đường cao tốc
 14. Electric Windows (E/W): Hệ thống cửa điện
 15. Electronic Stability Programme (ESP): Hệ thống cân bằng xe tự động điện tử
 16. Electric Sunroof (ESR): Cửa nóc vận hành bằng điện
 17. Electric Door Mirrors  (EDM): Hệ thống gương điện
 18. Factory Fitted Sunroof (FFSR): Cửa nóc do nhà chế tạo thiết kế
 19. Headlamp Wash/Wipe (HWW): Hệ thống làm sạch đèn pha
 20. Liquefied Petroleum Gas (LPG): Khí hóa lỏng
 21. Limited Slip Differential (LSD): Hệ thống chống trượt của vi sai
 22. Long Wheelbase (LWB): Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe
 23. Power Assisted Steering (PAS): Trợ lực lái
 24. Rear Wheel Drive (RWD): Hệ thống dẫn động cầu sau
 25. Satellite Radio: Hệ thống đài phát thanh qua vệ tinh
 26. Heated Front Screen: Hệ thống sưởi ấm kính phía trước
 27. Satellite navigation (sat nav): định vị vệ tinh

Các thuật ngữ chuyên nghiệp ngành ô tô

 1. Oil drain Plug: Ốc xả nhớt
 2. Pulleyl: Puli
 3. Fan belt: Dây đai
 4. Water pump: Bơm nước
 5. Fan: Quạt gió
 6. Alternator: Máy phát điện
 7. Valve spring: Lò xo van
 8. Valve Cover: Nắp đậy xupap
 9. Fuel Pressure Regulator: Bộ điều áp nhiên liệu
 10. Cylinder Head: Nắp quy lát
 11. Fuel Rail: Ống dẫn nhiên liệu
 12. Instake Manifold: Cổ hút
 13. Intake Pipe: Đường ống nạp
 14. Intercooler: Két làm mát không khí.
 15. Motor Mount: Cao su chân máy
 16. Charge Pipe: Ống nạp
 17. Wastergate Actuator: Dẫn động khí thải.
 18. Tubocharge: Tuabin khí nạp.
 19. Down Pipe: Ống xả
 20. Distributor: Bộ denco
 21. Pistons: Pit tông
 22. Valves: Xu páp
 23. Mirrors: Gương chiếu hậu
 24. Tailgates Trunk Lids: Cửa cốp sau.
 25. Tail Lights: Đèn sau
 26. Step Bumpers: Cản sau
 27. A/C Condensers: Dàn nóng
 28. Doors: Cửa hông
 29. Radiators:  Két nước
 30. Fenders: ốp hông
 31. Headlights: đèn đầu
 32. Bumpers: Cản trước
 33. Grilles: Ga lăng
 34. Radiator Supports: Lưới tản nhiệt
 35. Header & Nose Panels: Khung ga lăng
 36. Hoods: Nắp capo
 37. Brakes: Phanh
 38. Steering system: Hệ thống lái
 39. Ignition System: Hệ thống đánh lửa
 40. Engine Components: Linh kiện trong động cơ.
 41. Lubrication system: Hệ thống bôi trơn.
 42. Fuel Supply System: Hệ thống cung cấp nhiên liệu.
 43. Braking System: Hệ thống phanh.
 44. Safety System: Hệ thống an toàn.
 45. AC System: Hệ thống điều hòa
 46. Auto Sensors: Các cảm biến trên xe
 47. Suspension System: Hệ thống treo
 48. Electrical System: Hệ thống điện
 49. Starting System: Hệ thống khởi động
 50. Transmission System: Hệ thống hộp số
 51. Exhaust System: Hệ thống khí thải.
 52. Adaptive Cruise Control: Hệ thống kiểm soát hành trình
 53. Electronic Brake System: Hệ thống phanh điện tử
 54. Sensor Cluster: Cảm biến ly hợp.
 55. Gateway Data Transmitter: Hộp trung tâm ( xe Đức )
 56. Force Feedback Accelerator Pedal: Bộ nhận biết bàn đạp ga
 57. Door Control Unit: Bộ điều khiển cửa
 58. Sunroof Control Unit: Bộ điều khiển cửa sổ trời.
 59. Reversible Seat Belt Pretensioner: Bộ căng dây đai
 60. Seat Control Unit: Bộ điều khiển ghế ngồi
 61. Closing Velocity Sensor: Cảm biến
 62. Side Satellites: Cảm biến va chạm thân xe
 63. Upfront Sensor: Cảm biến va chạm phía trước.
 64. Airbag Control Unit: Hệ thống túi khí.
 65. Camera System: Hệ thống camera
 66. Front Camera System: Hệ thống camera trước.
 67. Electronically Controlled Steering: Hệ thống điều khiển lái điện

Trong bài viết này chúng tôi chia sẻ đến quý bạn đọc những nội dung liên quan đến các từ vựng, câu nói tiếng Anh chuyên ngành ô tô. Trong đó, chúng tôi lên danh sách những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ô tô cảm biến; tài liệu tiếng Anh chuyên ngành ô tô… Hi vọng những nội dung chúng tôi chia sẻ hữu ích cho quý bạn đọc. Trong trường hợp bạn cần thêm thông tin hay muốn dịch thuật tài liệu tiếng Anh sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được hỗ trợ kịp thời.

Liên hệ với chuyên gia khi cần hỗ trợ

Quý khách hàng cũng có thể liên hệ với các chuyên gia dịch thuật tiếng Anh của chúng tôi khi cần hỗ trợ theo các thông tin sau

Bước 1: Gọi điện đến Hotline: 0963.918.438 Ms Quỳnh  – 0947.688.883 Ms Tâm để nghe tư vấn về dịch vụ

Bước 2: Gửi bản scan tài liệu (hoặc hình chụp chất lượng: không bị cong vênh giữa phần trên và phần dưới của tài liệu) theo các định dạng PDF, Word, JPG vào email info@dichthuatchuyennghiep.com.vn hoặc qua Zalo của một trong hai số Hotline ở trên.

Bước 3: Nhận báo giá dịch vụ từ bộ phận Sale của chúng tôi (người trả lời email sẽ nêu rõ tên và sdt của mình) qua email hoặc điện thoại hoặc Zalo: Bao gồm phí dịch, thời gian hoàn thành dự kiến, phương thức thanh toán, phương thức giao nhận hồ sơ

Bước 4: Thanh toán phí tạm ứng dịch vụ 30% – 50% giá trị đơn hàng

Bước 5: Nhận hồ sơ dịch và thanh toán phần phí dịch vụ hiện tại. Hiện nay chúng tôi đang chấp nhận thanh toán theo hình thức tiền mặt (tại CN văn phòng gần nhất), chuyển khoản, hoặc thanh toán khi nhận hồ sơ.

Quý khách hàng có dự án cần dịch thuật bất kỳ thời gian hay địa điểm nào, hãy liên hệ với Dịch thuật chuyên nghiệp – Midtrans để được phục vụ một cách tốt nhất

Dịch thuật chuyên nghiệp –  MIDtrans

Văn Phòng dịch thuật Hà Nội: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Văn Phòng dịch thuật TP HCM: 212 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Văn Phòng dịch thuật Quảng Bình: 02 Hoàng Diệu, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
Văn phòng dịch thuật Huế: 44 Trần Cao Vân, Phú Hội, TP Huế, Thừa Thiên Huế
Văn Phòng dịch thuật Đà Nẵng: 54/27 Đinh Tiên Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng
Văn Phòng dịch thuật Quảng Ngãi: 449 Quang Trung, TP Quảng Ngãi
Văn phòng dịch thuật Đồng Nai: 261/1 tổ 5 KP 11, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Văn Phòng dịch thuật Bình Dương: 123 Lê Trọng Tấn, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Và nhiều đối tác liên kết ở các tỉnh thành khác
Hotline: 0947.688.883 –  0963.918.438
Email: info@dichthuatchuyennghiep.com.vn


Tài liệu tiếng Anh chuyên ngành ô to; #Dịch tiếng anh chuyên ngành ô to online; #Tiếng Anh chuyên ngành ô TO PDF; #Tiếng Anh chuyên ngành ô to Cảm biến; #File tiếng Anh ô TO; #Tiếng Anh chuyên ngành ô to OBD; #Sách tiếng Anh chuyên ngành ô to OBD; #Google dịch tiếng anh chuyên ngành Ô to